Mandag d. 21 - April 2014

ForsideSitemapKontakt
| Presse Nyheder

Nyheder

Opdatering af rammeaftalen

Vigtigt, åben i et nyt vindue. PDFUdskrivEmail

Rammeaftalen for Mobile Indholds- og Betalingstjenester opdateres til version 5.3

I forlængelse af den nye spillelov så sker der en del opdateringer til rammeaftalen. For NGO'er er det væsentlige at det nye begreb Almennyttigt lotteri indføres.

Nye beløbsgrænser for spil og konkurrencer pr. 1.1.2012

I forbindelse med ny spillelov (lov nr. 848 af 1.7.2010) sker der pr. 1. januar 2012 ændringer i de gældende beløbsgrænser i rammeaftalen vedrørende spil, konkurrencer og tjenester, der knytter sig hertil. Parterne bag rammeaftalen har fundet ændringerne så væsentlige, at de bliver bragt nu, selv om vi endnu ikke kender de nye regler i alle detaljer, se punkt 12.

Der bliver væsentlige forskelle i reglerne henholdsvis for udbydere med og udbydere uden en spilletilladelse, og disse forskelle afspejles i den nye version af beløbsgrænser i afsnit 12. Der er indsat et nyt afsnit om spil og konkurrencer, hvor man for at få svar på spørgsmålet om beløbsgrænsen for en konkret tjeneste skal tage udgangspunkt i, om man som udbyder har indhentet en spilletilladelse hos spillemyndigheden/Skat, om der indgår et tilfældighedselement for at finde frem til en vinder, samt hvilket medium der anvendes i forbindelse med markedsføring af den pågældende tjeneste.

En anden væsentlig ændring er, at der som hovedregel ikke længere må udbydes spil og konkurrencer, der retter sig mod børn og unge.

I forhold til de hidtidige og enklere beløbsgrænser er der sket en forhøjelse til 150 kr. pr. tjeneste og 50 kr. pr. transaktion for spil, hvor udbyderen har fået udstedt en spilletilladelse, da de nye regler herfor er meget omfattende og under tilsyn af spillemyndigheden.  For alle andre udbydere er der til gengæld – i henhold til lovgivningen – sket en kraftig reduktion af beløbsgrænserne, hvor en tjeneste via radio eller tv højst må beløbe sig til 5 kr., og hvor beløbsgrænsen for tjenester via andre medier som internettet og de trykte medier endnu ikke er defineret.

For sidstnævnte gruppe af tjenester afventes svar fra spillemyndigheden, og skemaet med beløbsgrænser vil derfor blive opdateret, når det er muligt, ligesom det skal pointeres, at afsnittet om spil og konkurrencer er skrevet med forbehold for efterfølgende information fra spillemyndigheden, og der kan således ske ændringer i beskrivelserne, der knytter sig til afsnittet om beløbsgrænser for spil og konkurrencer.

Almennyttigt lotteri indføres nu som et nyt begreb, og der gælder fra den 1. januar særlige regler herfor. Tjenester under denne kategori må kun udbydes af udbydere, der har indhentet tilladelse hertil.

NGO og konkurrencer

 NGO'er går fri af den nye spillelov med en tilladelse til at drive almennyttingt lotteri.

Med den nye opdatering af rammeaftalen kan NGO'er nu gå tilbage til at taksere 150 kr. for en enkelt deltagelse i en konkurrence så længe at man har en tilladelse til at drive almennyttigt lotteri i hånden. Dette bortskaffer den upopulære begrænsning på 50 kr. pr taksering og maks 150 kr. pr. dag pr. tjeneste.

Rammeaftalens begrænsninger på 150 kr. pr. deltagelse pr. dag pr. mobil nummer er stadig i kraft.

  • Vejledning i reglerne om Spilleafgifter kan hentes her.
  • Blanket til ansøgning om tilladelse til at drive almentnyttigt lotteri kan hentes her.
  • Blanket til regnskabsafliggelse for almentnyttigt lotteri kan hentes her.

NGO og donationsindsamlinger

Rammeaftalen specificerer abonnemnet begrænsninger på donations abonnementer.

Rammeaftalen har nu specificeret at der maks må trækkes 150 kr pr måned i forbindelse med donations abonnementer.

Flere organisationer gør nu brug af det og der er observeret flere TV reklamer og marketing fremstød til promovering af denne mulighed.

I løbet 2011 tilbød Wireless Factory alle NGO'er der havde en gatewayaftale mulighed for at oprette abonnement services til en meget favorabel pris. Dem der har gjort brug af tilbudet fortsætter selvfølgeligt på disse favorable vilkår.

Har  jeres organisation interesse for dette kan man skrive til Wireless Factory

   

Standpunkt ang. markedsføring i sociale medier

Vigtigt, åben i et nyt vindue. PDFUdskrivEmail

Forbruger ombudsmanden har skrevet et "standpunkt" på området for sociale medier.

Dette vil have stor indflydelse på måden at lave markedsføring og Wireless Factory mener det er relevant at bringe denne nyhed da de mobile medier ofte afvikles sammen med eller i forlængelse af sociale medier. Bemærk herunder udvidelsen forbuddet mod uanmodet elektronisk markedsføring nu omfatter profiler.

I standpunktet anvendes på skift udtrykkene ”bør” og ”skal/må”. Ved anvendelse af udtrykket ”bør”, skal det forstås således, at der er tale om en anbefaling, hvor anvendelsen af udtrykket ”skal/må”, skal det forstås således, at kravet følger direkte af markedsføringslovene og eventuelt anden forbrugerbeskyttende lovgivning.

Nedenstående er et uddrag. Den fulde tekst kan findes her.

Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Sociale medier opfattes primært som en platform, hvor privatpersoner kan udveksle oplysninger med hinanden. Derfor skal erhvervsdrivende, der benytter sociale medier til markedsføring, være særligt opmærksomme på, at det til enhver tid skal fremgå klart, når brugerne af det sociale medie bliver udsat for markedsføring.

2.1. Al markedsføring skal udformes og præsenteres på en måde, så det klart og tydeligt  fremgår, at der er tale om markedsføring, og på hvis vegne markedsføringen foretages(4).

2.1.1. Hvis markedsføring vises på et sted, der ikke er forbeholdt markedsføringsbudskaber, stilles der større krav til tydeliggørelsen af, at der er tale om markedsføring.

2.2. Erhvervsdrivende må ikke i modstrid med sandheden, hævde eller give indtryk af, at han eller hun ikke handler som led i sit erhverv, sin forretning, sit håndværk eller sin profession, eller i modstrid med sandheden, udgive sig for at være forbruger(5).  

2.2.1.  Hvis en erhvervsdrivende anvender sin egen private profil til at markedsføre sin virksomhed eller sine produkter, skal det tydeligt oplyses, at budskabet hidrører fra en erhvervsdrivende. 

2.3. Når privatpersoner modtager betaling eller andre fordele for at omtale eller på anden måde markedsføre en erhvervsdrivendes varer eller tjenesteydelser, skal dette klart fremgå af markedsføringen. Den erhvervsdrivende er forpligtet til at informere privatpersonen om dette krav.

2.4.  Erhvervsdrivende, som opretter profiler, sider eller lignende for deres virksomhed, skal iagttage visse oplysningskrav, som har til formål at sikre, at både forbrugere og myndighederne har en let, umiddelbar og vedvarende adgang til oplysninger om virksomheden. Erhvervsdrivende skal blandt andet give oplysninger om virksomhedens navn, adresse og e-postadresse samt andre oplysninger, som gør det muligt hurtigt at kontakte og kommunikere med den erhvervsdrivende(6).

I de tilfælde hvor en direkte henvendelse til en bestemt fysisk person sker ved andre fjernkommunikationsmidler end elektronisk post, skal modtageren kunne frabede sig henvendelser fra den erhvervsdrivende(9).

Forbud mod uanmodet elektronisk markedsføring.

Ved elektronisk post forstås enhver meddelelse i form af tekst, stemmegengivelse, lyd eller billede, som sendes via et offentligt kommunikationsnet, og som lagres i nettet eller i modtagerens terminaludstyr, indtil meddelelsen hentes af modtageren(10).

Henvendelser eller meddelelser til profiler og lignende på sociale medier vil være omfattet af forbuddet, hvis erhvervsdrivende retter henvendelse ved brug af elektronisk post. Det gælder, uanset om meddelelsen betegnes som et opslag, en opdatering eller andet.


   

Ny dansk spillelov

Vigtigt, åben i et nyt vindue. PDFUdskrivEmail

Den nye danske spillelov er trådt i kraft pr 1 januar 2012. Alle konkurrencer er underlagt denne.

Den nye spillelov blev vedtaget af Folketinget den 4. juni 2010. Loven sættes i kraft af skatteministeren. I spilleloven er der regler for online og landbaseret spil i Danmark. Spilleloven er en del af en pakke på fire love.

De to der har indvirkning på SMS markedet er Lov om spil samt Lov om afgifter af spil.

I praksis betyder det at man skal have en spiltilladelse for at afvikle spil over 5 kr. og uden for medierne TV og aviser. Der har foreligget en tidligere prisgrænse på 2 kr. for afvikling af spil uden tilladelse men denne er blevet trukket tilbage inden nytår og pt. afventer Indholds og betalingsgruppen svar fra Spilmyndighederne.

WF har en forventning om at spil med taksering ikke vil kunne lade sig gøre uden tilladelse, men med de to medier undtaget som i ovenstående.

For nuværende er prisdelen af rammeaftalen taget ned men en midlertidig fil med priser og begrænsninger kan hentes her.

   

Sverige indfører kontrol med telekort

Vigtigt, åben i et nyt vindue. PDFUdskrivEmail

Alle i Sverige der bruger taletidskort til betaling skal registeres. Det er blot et spørgsmål om tid før dette kommer til Danmark.

Due to an EU directive (Payment Service Directive) that has been implemented into Swedish legislation (“Betaltjänstlagen”) all mobile operators will starting from the 1st of December 2011 require consumers purchasing services and paying using a prepaid to be registered with the operator. The purpose of the new legislation is among other things to prevent money laundering.

This change will most likely only have a marginal impact as the operators have been heavily promoting affected consumers to register in advance.

Consumers with a subscription or a prepaid which is already registered will not be affected by this change.

More information (in Swedish) about how to register as a consumer can be found at each operator’s home page respectively:

3: http://www.tre.se/Privat/Kontant1/VoicePrepaidPage/

Tele2: http://www.comviq.se/nya-regler-for-betaltjanster.aspx

Telenor: https://butik.telenor.se/prepaid/Default.aspx?cId=Terms

Telia: http://www.telia.se/privat/kundservice/aktuellt/registrerakontantkort/registrerakontantkort.page

   

Side 1 af 4